ตำแหน่งงานว่าง

โฟร์แมนไฟฟ้างานระบบ 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ดำเนินงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
 • - งานติดตั้งไฟฟ้าระบบ
 • - งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • - ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • - ควบคุมบริหาร วัสสุ+คน+เวลา ให้ทำงานได้ตามกำหนด
 • - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาฯ
 • - งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าทั่วไป

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - เพศชาย อายุ 24-40 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป - สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • - หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • - มีใบรับรองฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • - ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • - สามารถออกต่างจังหวัดชั่วคราวได้
 • - ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

สถานที่ทำงาน

 • ประจำไซด์งาน

ProJect Engineer 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - วางแผนงานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายในการก่อสร้างให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • - บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
 • - ตรวจสอบวิธีการทำงานและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา
 • - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้
 • - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้
 • - สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาได้
 • - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานอื่่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา วศ.บ
 • - สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD, MS OFFICE, WORD, EXCEL
 • - มีความทุ่มเทและรับผิดชอบต่องานสูง
 • - สามารถเยีนและอ่านแบบ Drawing 2D 3D และ P&ID ได้ดี
 • - มีใบ ประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • - สามารถทำงานไซด์งานต่างจังหวัดได้
 • - มีประสบการณ์งานก่อสร้าง ตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบงานลูกค้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี

สถานที่ทำงาน

 • ประจำไซด์งาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - การหาผู้ขายรายใหม่
 • - เจรจาต่อรองราคา
 • - ดำเนินการจัดซื้อ
 • - ประสานกับผู้ชาย
 • - ทำสัญญาตกลงกับผู้ขาย
 • - วางแผนการส่งมอบสินค้า
 • - ติดตามสินค้า
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • - ตรวจสอบสินค้า
 • - ประเมินผู้ขายฯ

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 37 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา การบัญชี / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์
 • - ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • - มีความรู้และประสบการณ์เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • - เคยผ่านงานใน ระบบ ISO 9001:2015
 • - ขับรถยนต์ได้

สถานที่ทำงาน

 • สาขาอยุธยา

เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำเอกสารของงานบริหาร งานก่อสร้างเป็นหลัก เช่น สัญญาข้างลูกค้า สัญญาจ้างผู้รับเหมา การจัดทำและจัดเตรียมเอกสารการประมูลงาน (ภาครัฐและเอกชน) งานติดต่อ ติดตาม ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - หญิง อายุ ระหว่าง 22-40 ปี
 • - วุฒิการศึกระดับปริญญาตรี - การเลขานุการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์งานเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • - มีความทุมเทและรับผิดชอบต่องานสูง
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • - เสียสละมีความซื่อสัตย์
 • - มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดเชิงบวก
 • - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • - สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • - มีความมั่นใจในตัวเอง

สถานที่ทำงาน

 • สาขาอยุธยา

ช่างยนต์ 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยการตรวจ สอบถาม วิเคราะห์อาการขัดข้อง
 • - กำหนดขั้นตอนในการซ่อม การถอดชิ้นส่วนมาซ่อม เช่นเครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งถ่ายกำลัง ระบบไฟฟ้า หรือซ่อมอะไหล่ เช่นลูกสูบ ก้านสูบ วาล์ว ลูกปืน คาบูเรเตอร์ เบรค โช๊คอัพ
 • - การตั้งศุนย์ล้อ วงจรพฟฟ้า หรืองานบริการ เติมน้ำมันเกียร์ฯ
 • - งานไส้กรองอากาศ งานตรวจยานยนต์ที่เสีย และงานอื่นๆ
 • - งานซ่อมบำรุงตามตารางซ่อมของหน่อยงานฯ

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - ประสบการณ์ 5 ปี
 • - ชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือจบ สาชาวิชาช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
 • - ผ่านงานซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่างฯ หรือเคยเป็นพนักงานอู่่ซ่อม มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • - มีความอดทน และละเอียดรอบคอบ
 • - มีร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานกลางแจ้งได้บางคราว และงานหนักได้ มีใจรักเครื่องยนต์
 • - ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
 • - มีความรับผิดชอบสูง และตระหนักถึงความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุฯ
 • - มีวินัยในตนเอง และเป็นผุ้เรียนรู้กับงานซ่อมใหม่ๆ

สถานที่ทำงาน

 • สาขาอยุธยา

Massenger 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - นำส่งเอกสารต่างๆ
 • - เก็บเงินและเช็ค และวางบิลของบริษัท
 • - นำเช็คเเละเงินสดฝากเข้าธนาคาร
 • - นำ book bank ปรับยอดทุกวัน
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช ขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ส่งเอกสาร รับเช็ค เก็บบิล อย่างน้อย 1 ปี
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • - รักงานบริการ ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี
 • - เป็นคนตรงต่อเวลา
 • - อดทน รักในงานที่ทำ
 • - รู้เส้นทางใน กทม. และปริมณฑลเป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานใหญ่

นิติกรประจำสำนักงาน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สคบ ตำรวจ ในนามบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • - ควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายในคดีแพ่งและอาญา
 • - จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำคำฟ้อง ร่างคำฟ้อง จัดชุดคำฟ้อง และยื่นคำฟ้องที่ศาล
 • - รายงานความคืบหน้าของคดี และจัดทำสรุปรายงานคดีประจำเดือน
 • - เข้าประชุมกับผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานคดี
 • - จัดเตรียมเอกสารสืบพยานและว่าความ ทั้งความแพ่งและอาญา
 • - จัดทำหนังสือบอกกล่าว/บอกเลิกสัญญา ยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง และคำให้การอื่น ๆ ที่ศาล
 • - จัดเตรียมเอกสาร ทำคำร้องขอคัดค้านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ คำร้องขอรับชำระหนี้ หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ที่กรมบังคับคดี
 • - งานบังคับคดี เช่น สืบทรัพย์ บังคับคดี งดและถอนการบังคับคดี รับเงินและวางเงินค่าใช้จ่าย
 • - ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน คัดถ่ายทะเบียนราษฎร
 • - ตรวจร่างสัญญา จัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นใน สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • - ติดตามกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • - ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาทุกประเภทให้ถูกต้อง รัดกุม
 • - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขากฎหมาย
 • - มีใบอนุญาตว่าความ
 • - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการดำเนินคดี / บังคับคดี / ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
 • - มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานอย่างดีเยี่ยม
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำรีพอร์ทต่าง ๆ
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานใหญ่

พนักงานขับ Tower Crane 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ควบคุม Tower Crane แบบกระดกบูม
 • - ปฎิบัติงานตามสัญญาณมือได้อย่างถูกต้อง
 • - ปฎิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

คุณสมบัติและความสามารถ

 • - ชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • - มีใบรับรองการขับปั่นจั่นหอสูง
 • - สามารถย้ายไปทำงานตาม Site งานต่างจังหวัดได้

สถานที่ทำงาน

 • : ประจำไซด์งาน

วิธีการสมัคร

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคคล โทร 035-330713-4
 • ส่งประวัติเข้ามาทาง E-mail : kung_kpy@yahoo.co.th
 • เข้ามากรอกใบสมัคร และ สัมภาษณ์ทันที ที่บริษัท
 • เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  1/84 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
 • PUT THE RIGHT MAN ON

  THE RIGHT JOB

  AT THE RIGHT TIME