บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีระบบบริหารจัดการ และบุคลกรที่มีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี และหลักวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 รวมระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯได้ดำเนินกิจการ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกชนิด รวมไปถึงงานบริการด้านระบบสาธารณูปโภค ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทีมงานที่มีคุณภาพ การใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จึงพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในงานก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

1994

ก้าวแห่งการเริ่มต้น

ก่อตั้งในนาม

บริษัท " ทรัพย์เจริญ ดีเวล็อปเมนต์ " จำกัด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 เพื่อรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

1995

ก่อสร้าง

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทรัพย์เจริญ ดีเวล็อปเมนต์ เป็นส่วนสำคัญในการ ก่อสร้างโครงการโรจนะอยุธยา ซึ่งเป็นสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1999

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น

เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด และขยายส่วนงานสาขา พระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการงานพื้นที่อื่นๆมากขึ้น

2000

Operation and Mantainance

ขยายงานในส่วนของงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อรองรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในทุกส่วน

2001

จัดตั้งบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรได้แก่ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การบริหารจัดการระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์อากาศ การทดสอบโลหะหนัก การวิเคราะห์ดินและกากตะกอน และการบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2006

ISO 9001 : 2008

ได้รับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

2013

จัดตั้งบริษัท กรุงศรีพาณิชย์ จำกัด

ขยายงานในส่วนของการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบครัน ตั้งแต่งานโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ไปจนถึงงานตกแต่ง โดยได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักให้กับแบรนด์สินค้าชั้นนำ

2013

ก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จังหวัดปราจีนบุรี

เค พี วาย ได้เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างโครงการโรจนะปราจีนบุรี ซึ่งเป็นสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2013

ขยายการรองรับงานราชการ

เริ่มมีการขยายงานเพื่อรองรับงานในส่วนของราชการ อาทิ กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นต้น

2017

ISO 9001 : 2015

ได้รับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

2018

เปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ก้าวสู่การพัฒนางานก่อสร้างในทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นส่วนสำคัญของทุกโครงการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

นโยบายและพันธกิจ

BUILDING YOUR VISIONS
  • ด้วยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ KPY จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริษัทฯไปสู่การบริการและการบริหารงานด้านก่อสร้างอย่างครบวงจร ดำเนินการบริหารภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และพัฒนาระบบการดำเนินการก่อสร้างให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

  • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการทำงาน รักในงานที่ทำ ส่งเสริมศักยภาพ เทคนิคการทำงาน และทักษะในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพ เพราะบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • ทั้งนี้ KPY ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโต และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

PUT THE RIGHT MAN ON

THE RIGHT JOB

AT THE RIGHT TIME