ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

บริหารระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

พัฒนาการดำเนินกิจการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

งานก่อสร้าง

คุณภาพของงานคือสิ่งที่เรายึดถือ เราไม่ได้เพียงแค่พยายามที่จะทำงานให้สำเร็จเท่านั้น หากแต่เรายังคำนึงถึง เวลา และงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ใช้หลักวิชาการ และกฎหมายต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง มีการวางแผนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง เลือกใช้วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วง และสมบูรณ์แบบที่สุด

งานออกแบบ

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอยให้กับลูกค้าเพื่อการพิจารณา รูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอย ผนวกแนวความคิดที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิด และการใช้งาน พร้อมทั้งการเสนองบประมาณ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

งานปรับปรุง และแก้ไข

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบภายในและภายนอกอาคาร และทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

ดูแลระบบปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเป็นอย่างดี รวมถึงการตรวจสอบดูแลระบบปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับเครื่องมือ และเครื่องจักร

งานวางแผน และให้คำปรึกษา

ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ร่วมกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และวางแผนการจัดการ รวมถึงบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนของคุณในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

ลักษณะงานที่เชี่ยวชาญ

image

งานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้างอาคาร

READ MORE
image

งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม

READ MORE
image

งานชลประทาน

งานชลประทาน

READ MORE
image

งานสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

READ MORE
image

งานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

งานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

READ MORE
image

บริหารจัดการกายภาพ

บริหารจัดการกายภาพ (คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หมู่บ้าน)

READ MORE
image

บริหารนิคมอุตสาหกรรม

บริหารนิคมอุตสาหกรรม

READ MORE
image

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

READ MORE
image

EIA Monitoring

EIA Monitoring

READ MORE

ลูกค้าของเรา

TESTIMONIALS

image

คุณศิระ ศิลป์เบ็ญจพร

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด