สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

บริหารระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

พัฒนาการดำเนินกิจการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์

งานก่อสร้าง

คุณภาพของงานคือสิ่งที่เรายึดถือ เราไม่ได้เพียงแค่พยายามที่จะทำงานให้สำเร็จเท่านั้น หากแต่เรายังคำนึงถึง เวลา และงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ใช้หลักวิชาการ และกฎหมายต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง มีการวางแผนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง เลือกใช้วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วง และสมบูรณ์แบบที่สุด

งานออกแบบ

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอยให้กับลูกค้าเพื่อการพิจารณา รูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอย ผนวกแนวความคิดที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิด และการใช้งาน พร้อมทั้งการเสนองบประมาณ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

งานปรับปรุง และแก้ไข

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบภายในและภายนอกอาคาร และทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

ดูแลระบบปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเป็นอย่างดี รวมถึงการตรวจสอบดูแลระบบปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับเครื่องมือ และเครื่องจักร

งานวางแผน และให้คำปรึกษา

ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ร่วมกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และวางแผนการจัดการ รวมถึงบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนของคุณในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

ปรึกษาวิศวกรด้านงานก่อสร้าง

ลักษณะงานที่เชี่ยวชาญ

image

ด้านอุตสาหกรรม

 • โรงงาน
 • โกดัง
 • นิคมอุตสาหกรรม
image

งานอาคาร

 • อาคารที่พักอาศัย
 • คอนโด
 • หมู่บ้านจัดสรร
 • อพาร์ตเม้นต์
 • อาคารด้านพาณิชยกรรม
 • โรงแรม
 • ห้างสรรพสินค้า
 • อาคารสำนักงาน
image

สาธารณูปโภค

 • ถนนและสะพาน
 • ระบบระบายน้ำประปา, สูบส่งน้ำ, น้ำเสีย
 • ระบบสื่อสาร CCTV
 • ระบบไฟฟ้าแรงสูง
image

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบแบบเติมอากาศ
 • ระบบ MF, UF
 • ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานและอาคารทั่วไป
image

ชลประทาน

 • เขื่อน
 • ประตูน้ำ
 • คลองส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ
image

ระบบกรองน้ำ

 • โรงกรองน้ำประปา
 • โรงกรองน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
 • ระบบ RO
image

งานระบบไฟฟ้า

 • งานไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในและภายนอกอาคาร
 • งานติดตั้งหม้อแปลง, MDB
 • ระบบ SCADA, PLC
image

ระบบเครื่องกล

 • ระบบปั๊มน้ำ, ปั๊มอากาศ
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ติดตั้งเครื่องจักร เช่น เครน, ลิฟท์